Tópico Entrevistando o shido-kun

1 Respostas

naru-chan

Usuário: naru-chan
Tatsu
Eu come? shido kun como voc?onheceu o AS? xd

naru-chan

Usuário: naru-chan
Tatsu
entrevista encerrada.