Tópico Kokoro No Sekai

0 Respostas

AuntMilu

Usuário: AuntMilu
UniversalGirl
Administrador do Grupo
Kokoro no Sekai

Série criada pela Iara Maria 09 que fala sobre vários amigos que passam por problemas na vida e que algumas pessoas possuem problemas psicológicos, como a Hijoou. Com a ajuda de Deus, eles sempre conseguem o que querem: paz e tranquilidade.

Personagens:
Hijoou Tikoni
Nipuri Kawaru
Yui Asaruni
Ruki Zeto
Nakarawa Sakeda
Emi Higarashi
Asu Warui
Inu Gayoka
Joo Kyun
Mariiu Goreiko
Remi Boongyu
Kasura Menioki
Fushi Gomu
Tsuru Higa
Shima Aru
Homaru Jakoi
Kara Ishizuka
Shizui Tomaru
Tadashi Goruma
Bion Tsuko
Vodaka Seruki
Sumo Paki
Tega Ika
Sore Juno
(...)