Tópico Notas de novos personagens

0 Respostas

AuntMilu

Usuário: AuntMilu
UniversalGirl
Administrador do Grupo
Beyblade OC:
Protagonistas:

Hiyoki Pureshita
Kakko Futojino
Nei Nei Fayosa
Taichi Senta
Nena Hoka
Omono Heiwa
(...)

Antagonistas:

Hageshi Okami
Baita Hogawa
Momoku Nikushimi
(...)