Tópico Taigen

0 Respostas

AuntMilu

Usuário: AuntMilu
UniversalGirl
Administrador do Grupo
Taigen

É uma série criada pela Iara Maria 09, que fala sobre jovens que descobrem um dispositivo estranho, com um formato de círculo, que possui poderes. Esse dispositivo tem um nome: Taigen. Esse Taigen oferece ao jovem, poderes jamais imaginados.
Juntos, os Taigeners descobrem os segredos do Taigen, além de salvar o mundo e proteger o planeta das forças do mal.

Personagens:

Ikaro Mitsubuya
Tsuya Asukira
Aiko Mitsubarane
Saki Darasuko
Tewi Marasuka
Madaro Hitoka
Oto Niwarako
Tomani Yuutsu
Manu Iuuga
Mitsushi Zedawa
Gaiyo Parauki
Ita Okobara
Karo Senoo
Moji Famiko
Eteruki Gamufaki
Bomoko Werata
Zeniko Fadu
Ori Na
Hibei Mizussy
(...)

Taigen Pets
# Travessos:
Gafaru
Okaloka
Tutuo
Eatui
Jiji
Hanimo
Kokoni
Zap
# Charmosos:
Nin
Puku
Dodo
Giko
Adto
Tata
Lady
# Brigões:
Kai
Lou
Rimiou
Ashu
Yami
Jikoa
Dedouko
Bufim
Ariolo
Tuiou
Lakati
# Misteriosos:
Viodu
Hon
Poaiko
Adoyoki
Mushi
Yumi
Okiu
Okuni
Yansah
Porabel
Cuti
# Glamurosos:
Giguou
Fallon
Garoy
Teru
Nini
Okopy
Vippa
Feimi
Jo
Fuhu
Yululu
Biko
# Malvados:
Were
Koeu
Buunt
Xaxu
Eleneku
Hohopu
Vian
Laurinku
Zeiku
Arai
Titito
Yuwe
Vuvi
Nyx
Sombri
-//-
O surgimento de Taigen
Fruk e a força do mal
O navio Kiru Mina
A reforma da escola Moiji
Itanon, o esquentado
Os Taigen Pets
A máquina do tempo
Quero voltar ao 1925
Fimu, a estranha aluna
O roubo da jóia
Frutas apodrecidas
Problema na voz
Amor malvado
Gafaru, o travesso
Hackers invadem Taigenbook
Oto Niwarako, o caipira
Oto e Moto Niwarako
Oto na cidade #1: Fast Food
Oto na cidade #2 : DJ JD
Oto na cidade #3: Gente Ingênua
Oto na cidade #4 : Festa
Oto na cidade #5 : Hibei bêbada
Vippa, a glamurosa
Nyx, a sedutora
Viodu, o misterioso
Kai, o brigão
Dançando Meleko Eko
Veine conhece Druk
Fruk e Druk
Mercadinho
Choi kun! Agora!
Taigeners vs Kiruners
Taigeners vs Fruk
-//-
Livros:
Anata Kirai, o símbolo do ódio
O caso do navio Kiru Mina