1. Spirit Fanfics >
  2. Membros >
  3. _Bang_acout_

_Bang_acout_

Nome: Ana
Localização: No quinto dos inferu
Cadastro:
➼ℬ𝒯𝒮

M̳y̳ ̳f̳a̳v̳o̳r̳i̳t̳'̳s̳

✯@_-𝔇𝔞𝔫𝔢𝔱𝔱𝔢_- nicoro_


V̶a̶i̶ ̶s̶a̶i̶r̶ ̶v̶i̶a̶d̶o̶?̶ ̶v̶a̶i̶ ̶s̶a̶i̶r̶ ̶m̶e̶s̶m̶o̶?̶!̶ ̶f̶i̶c̶a̶ ̶e̶m̶ ̶c̶a̶s̶a̶ ̶s̶e̶u̶ ̶m̶e̶r̶d̶i̶n̶h̶a̶!̶