1. Spirit Fanfics >
  2. Membros >
  3. yi-zhuo

yi-zhuo

Nome: 🌻 nuna scintilla. but call me bru! yi-zhuo
Localização: ⨀’susurrous neptune on a monday at sunrise comforting me in space. 40°43' 52.85"
Cadastro:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀女朋友。🦋 @eunsie . . . ♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀in london writing abt 2ning

Atividades

Usuário: yi-zhuo


🔭𖨆♡𖨆 me and ningning
Usuário: yi-zhuo
yizhuo: oh shit..... [ in a cute way ]
aeri: [ dying ]
minjeong: [ disapproving n shocked stare ]
jimin: [ keep talking ]
Usuário: yi-zhuo
da vinci code bitch mano nois ta invisivel
Usuário: yi-zhuo
"YES SPELLING IS FUN RIGHTS" swifities go wildddddddddddd